English    Online Demo

  Gizlilik Politikamız


KULLANICI SÖZLEŞMESİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ

Bu siteye kayıt yapıp kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. Vademecum Yayıncılık A.Ş. (İşbu sözleşmede "Vdm" olarak anılacaktır) ile kurumsal ve bireysel Üye (İşbu sözleşmede “ÜYE” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen hükümler uyarınca anlaşmaya varılmıştır.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 1. İşbu sözleşme müşterinin yayın hakkı Vdm'ye ait olan www.vademecumonline.com.tr üyeliğine ilişkin şekil ve şartları düzenlemektedir.

 2. Adı geçen web sitesini ziyaret eden veya web sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes, işbu "Üyelik Sözleşmesi"nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder.

 3. ÜYE kendisine ait olmayan 'gerçek isim ve soyadları'nı üye ismi olarak kullanamaz. Geçerli ve aktif olan bir mail adresi bildirilmesi zorunludur. ÜYE, kayıt esnasında verdiği bilgilerin doğruluğunu onaylar ve bu bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanacak her türlü sonucu peşinen kabul eder, kendi belirlediği mail adresi ve şifrenin kullanımından doğacak her türlü sorumluluğu kendisi taşır.

 4. Bu sitenin tüm içeriğinde bulunan; kaynak gösterilen ya da gösterilmeyen bütün metin, özgün isimler, grafik, logo, resimler, fotoğraf, şekil, teknik ve bilimsel çizimler, sesli klipler, animasyon, video ve müzik kayıtları, yazılımlar, program kodları; dış görünüm, dizayn, sistem ve teknik unsurlar; sitenin toplama, düzenleme ve montaj bazında içerik derlemelerinin tamamı; endüstriyel tasarımı bunlarla sınırlı olmamak ve bunlara bağlı her türlü haklar dahil olmak üzere yalnızca VDM veya içerik sağlayıcılarına ait olup, halen mevcut ve yürürlüğe girecek tüm T.C. mevzuatı, uluslararası telif hakkı ve marka yasaları ve uluslararası sözleşmeler ile koruma altındadır.

Yukarıda sayılan unsurların VDM nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, çoğaltılması, değişiklik yapılması, depolanması, başka bir bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtımı, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda sayılan fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır.

 1. Bu sitede sunulan bilgiler, sağlık sektörü çalışanları için hazırlanmıştır. VDM. bu bilgilerin güncelliğinin sağlanması, en doğru şekilde yayımlanması için gerekli gördüğü özen ve çabayı gösterdiğini/göstereceğini beyan eder. Ancak gerek tıp alanında günümüzde gelişmelerin hız kazanması nedeniyle bilgilerin kısa sürede değişebilmesi, gerek tıbbi ekoller arasındaki yaklaşım farklılıkları olabilmesi, gerekse Bakanlık veya ilgili diğer kurumların yayımladıkları, verdikleri bilgilerde zaman zaman hatalar ve/veya eksiklikler ve/veya gecikmeler / ve/veya güncellemeler görülebilmesi nedeniyle bu sitede sunulan bilgilerle kullanıcının bilgi ve görüşleri arasında farklılıklar olabilir. Sitede yer alan bilgiler konvansiyonel, kabul edilmiş medikal ve farmasötik kaynaklardan edinilen bilginin ve sağlık profesyoneline (hekim, eczacı vb) danışmanın yerine geçemez ve içerikten VDM ve editörleri sorumlu tutulamaz

 2. Web sitesinde kaynak gösterilerek yayınlanan tüm içeriğin sorumluluğu haberin kaynağının kendisine aittir. Vdm, bu içeriklerdeki bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanacak sonuçlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 3. Web sitesine veya web sitesinden kurulan "link"ler, diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğu veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiği, onlar adına hareket ettiği veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği veya bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğu anlamına gelmez. Vdm tarafından yazılı olarak verilmeyen hiçbir taahhüt Vdm için bağlayıcı olmayacaktır.

 4. Vdm, web sitesinde, dilediği zamanda, dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, web sitesinde yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaklardır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcı / hizmet alanın sorumluluğundadır. Vdm'nin, değişiklikleri taraflara ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Vdm hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle taraflar bu değişiklikleri de kabul ve taahhüt eder.

 5. Servislerin kullanımı esnasında anormal veri transferi ya da menfaatini ihlal eden bir durumu tespit ettiği takdirde ÜYE’nin VDM kullanımını ve üyeliğini önceden bilgi vermeksizin sona erdirme hakkına haizdir.

 6. Vdm, önceden bir bildirim veya herhangi bir kimsenin iznine ihtiyaç duymaksızın, web sitesinin kullanım amacını, özelliklerini, yapısını, fonksiyonlarını, içeriğini değiştirebilir ve kullanıcılardan bilgi ve belge talep edebilir, web sitesini iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir, kullanıcının web sitesini kullanmasını engellemeye yetkilidir. Bunlardan dolayı Vdm'den hiçbir hak talep edilemez. Teknik sebeplerden veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar veya zorunlu sebeplerden dolayı da Vdm mesul tutulamaz. Teknik sebepler veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar veya zorunlu sebeplerin dışındaki durumlarda yaşanan gecikmeler için ÜYElerin, üyelik hakları saklı tutulacaktır.

 7. Vdm web sitesinde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları ile telif hakları Vdm veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal-uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitelerin ziyaret edilmesi veya bu sitelerdeki hizmetlerden yararlanılması, söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda kullanıcıya hiç bir hak vermez, kaynak göstererek dahi kullanılamaz. Web sitelerini ziyaret etmek veya kullanmakla hizmet alan taraflar, anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi taahhüt eder.

 8. Web sitesinin kullanılması nedeniyle Vdm ve kullanıcı arasında bir ihtilaf olması durumunda, bu ihtilafa Türk Hukuk Mevzuatı uygulanacak ve İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır. Bu uyuşmazlıklarda, Vdm tarafından elektronik ortamda ve web siteleri üzerinde gerçekleşen işlemlere ait, Vdm tarafından alınmış, bilgisayar çıktılarının da kesin delil niteliği taşıyacağını iş bu sözleşme ile kabul ve taahhüt edilir.

 9. ÜYElik sağlık mensupları (doktor, eczacı, dişhekimi, veteriner hekim, hemşire, tıp öğrencisi, vs.) için geçerlidir. Üyeliği kabul eden kişi sağlık mensubu olduğunu beyan etmiş olur.

GİZLİLİK POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni; kişisel veri niteliğindeki verileriniz ile bu nitelikte olmayan istatistikî verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere tabi olunan mevzuata uygun olarak veri sorumlusu sıfatıyla Vademecum Yayınclık A.Ş. (“Vademecum”) tarafından vademecumonline.com.tr alan adlı internet sitesi (“Vademecum Online”) üzerinden işlenmesi ile ilgili esasları belirlemek ve bunlar hakkında ilgili kişileri bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. Kayıt sırasında onay kutucuğunu onayladığınızda aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız

1 – VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz Esentepe Mah. Şehit Üsteğmen Mehmet Gönenç Sok. Bina No: 6, D: 5 Şişli / İSTANBUL adresinde mukim Vademecum tarafından işlenmektedir.

2 – VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz:

 • Türk Ticaret Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak Vademecum’un ticari faaliyetlerini sürdürme, müşterilerle ilişkilerini geliştirme, hizmet kalitesini arttırma, Vademecum servislerini müşteriye özel hale getirme, Vademecum servisleriyle iletilen tanıtımları ve önerileri müşteriye özel hale getirme, Vademecum’un tâbi olduğu mevzuattan kaynaklanan ve yetkili kurumlar ve otoritelerce emredilen yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirme,

 • Vademecum’un sözleşmesel hak ve yükümlülüklerinin ifası,

 • Anonim olarak istatistikler ve kullanıcı profilleri oluşturma,

 • Onayla birlikte verdiğiniz açık rızanızla ticari iletişime geçme

amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenmektedir.

3 – KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILACAĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARIM AMAÇLARI

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerektirdiği hallerde avukat, mali müşavir dahil olmak üzere 3. kişi iş ortaklarımız, aracı ödeme kuruluşları, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan iştiraklerimiz, gerçek kişi ve/veya tüzel kişiler (yurt içinde ve yurt dışında) ile kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4 – KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz Vademecum Online üzerinden üyelik formu, iletişim formu, ödeme sayfaları ve Vademecum servisleri aracılığıyla kısmen veya tamamen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK m.5/2-(c) ve (ç) bentlerinde gösterilen sebeplerle ve gerekli hallerde, açık rızanız kapsamı dahilinde kalmak koşuluyla açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

5 – VADEMECUM SERVİSLERİ

Vademecum servisleri üzerinde kullanıcıların yapmış olduğu her işlem çeşitli verilerle (ip, referrer, zaman, cookie vb) birlikte loglanır ve kayıtları saklı tutulur.

Vademecum servisleri sponsorluklara açık olup uygulama kayıtları üzerinden elde edilen verilerle servislerimiz aracılığıyla genel veya kişiye özel tanıtımlar sunulabilmektedir.

Ödeme bilgileriniz, güvenliğinizi en üst düzeyde sağlayabilmek adına Vademecum sunucularında tutulmaz, ödeme işlemi esnasında aracı ödeme kuruluşlarına aktarılır.

6 – DEĞİŞİKLİKLER

Vademecum; işbu Aydınlatma Metni’nde; mevzuat değişiklikleri veya ilgili resmi otorite, kurum ve kuruluşların uygulamaları doğrultusunda ya da Vademecum hizmetlerinin geliştirilmesi, Vademecum’un meşru menfaatlerinin korunması amaçlarıyla kısmen ya da tamamen değişiklikler yapma hakkını haizdir. Bu değişiklikler işbu metne derhal işlenecektir.

7 – HAKLARIN KULLANILMASI

Vademecum tarafından işlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak KVKK m.11’de sayılan şu hakları ilgili kişi sıfatıyla kullanmanız mümkündür:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Vademecum tarafından işlenmekte olan kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizi ve yukarıda sayılan KVKK m.11’de düzenlenmiş bulunan haklarınızı kullanmak üzere Vademecum’un yukarıda belirtilen adresine noter ya da taahhütlü posta ile yahut info@vademecumonline.com.tr adresine elektonik posta göndermek suretiyle; kimliğinizi ayırt edici belgelerle birlikte başvurabilirsiniz. Başvurularınız, niteliklerine bağlı olarak kanuni süresi içinde yanıtlanacaktır.